Pravidla soutěže Azure Cup

Cíl soutěže

Cílem soutěže je motivovat studenty středních a vysokých škol všech krajů České republiky k práci s cloudovými technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh. Účastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost a znalost cloudových technologií, ale i schopnost rychle se učit novým věcem a pracovat v týmu. Zároveň musí obstát i v prezentačních a komunikačních dovednostech při závěrečných obhajobách projektu.

Soutěž pořádá EduCentre CZ ve spolupráci s Microsoft Česká republika a pg-sec s.r.o.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti víceletých gymnázií, středních a vysokých škol. Soutěž je dobrovolná a určená týmům, jejichž členové; v době konání soutěže zmíněné instituce navštěvují.

Kategorie

Týmy účastníků složené z dvou až tří studentů budou rozděleny do dvou kategorií.

Kategorie A – je určena studentům středních škol
Kategorie B – je určena studentům vysokých škol

Rozdělení do kategorií se vždy odvíjí od nejstaršího člena týmu.Tým složený ze středoškolských i vysokoškolských studentů tedy bude spadat do kategorie B.

Každá skupina kategorie A má mít svého garanta, kterým by měl být jeden člen učitelského sboru ze školy studentů daného týmu.

Témata

Každý tým vypracuje během soutěže projekt na jedno z tří zadaných témat. Všechny kategorie jsou určené pro obě věkové skupiny studentů, hodnocení však bude probíhat separátně dle věkových kategorií. Vypsaná témata pro tento ročník soutěže jsou:

 

 

Témata i případné bonusy jsou blíže specifikovány na webových stránkách soutěže a organizátor soutěže si vyhrazuje právo je kdykoliv během soutěže upravit.

Registrace do soutěže

Registrace probíhá elektronickou formou na stránkách soutěže. Tým studentů může registrovat kterýkoliv učitel (garant soutěže) či kterýkoliv ze studentů.

Pokyny k organizování soutěže

Azure Cup je koncipován jako týmová studentská soutěž. Každý tým má povinnost samostatně pracovat na projektu s možností konzultace práce s mentory soutěže či se školním garantem. Odevzdané řešení musí být v souladu s autorským právem.

Prezentace projektů proběhne v prostorách společnosti Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, 140 00, Praha 4 nebo online, přesné datum a forma bude upřesněna. Týmy obhájí svůj soutěžní projekt před odbornou porotou, jmenovanou organizátorem soutěže, která následně vyhodnotí výsledky a vybere vítěze. Odborná porota vyhlásí výsledky a ocení vítěze jednotlivých témat soutěže v každé kategorii.

Průběh soutěže

Technické specifikace

Organizátor soutěže doporučuje využívat standardní nástroje sady aplikací Microsoft Office a Visual Studio. Zároveň doporučuje prezentace a všechna prezentovaná multimédia zkusit přehrát na čistě nainstalovaném počítači s operačním systémem Windows 10. Organizátor negarantuje využívání jiných kodeků pro multimédia, než jsou integrované formáty v operačním systému Windows.

Partneři (sponzoři) soutěže a ceny

Ceny a partnery soutěže naleznete na webových stránkách soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Na účast v soutěži nebo na výhry nevzniká účastí právní nárok.

Kontaktní údaje

Pořadatelem soutěže Azure Cup je společnost EduCentre s.r.o. ve spolupráci s Microsoft Česká republika a pg-sec s.r.o.

Další informace, případně technickou pomoc s registrací do soutěže, organizací nebo dotazy k soutěži získáte na adrese www.azurecup.cz.

Autorská práva

Autoři všech soutěžních dokumentů garantují původnost a originalitu materiálů. V případě využívání externích zdrojů v průběhu celé soutěže je třeba dbát na dodržování autorského zákona a ochrany duševního vlastnictví. Je také nutno uvádět použité zdroje a citace materiálů. Porušení autorských práv či zjištění, že tým nevypracoval projekt samostatně s pomocí mentorů a garanta je bráno jako hrubé porušení pravidel soutěže a může vést k diskvalifikaci celého týmu.

Upozornění

Během soutěže bude pořizována fotodokumentace a videozáznam, které budou následně použity pro mediální propagaci soutěže, prezentování výsledků a úspěchů soutěžících. Takto vzniklé dokumenty jsou školy a soutěžící oprávněni použít rovněž pro svou vlastní prezentaci. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s použitím těchto materiálů k výše zmíněným účelům.